Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 10 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. 

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronikcy e-mailom na (a-led@a-led.sk), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke.

Adresa pre zasielanie písomných odstúpení od zmluvy:

A-LED SK, s.r.o. Bystrička 343, 03804 Bystrička 

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých položiek) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť kompletný a nepoškodený tovar, v pôvodnom obale, na adresu: A-LED SK, Bystrička 343, 03804 Bystrička , a to osobne na náklady zákazníka alebo formou poštovej zásielky (nie  dobierkou!). K tovaru zákazník priloží kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení tovaru.

Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí poškodenie alebo inú vadu tovaru, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nevhodného zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania nevyhnutného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak bol tovar predávajúcemu riadne vrátený (nebol poškodený), predávajúci vráti zákazníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov v sume bežného doručenia najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru na účet oznámený zákazníkom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude zákazníkovi tovar vrátený na náklady zákazníka.

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti : A-LED SK, s.r.o. Bystrička 343, 03804 Bystrička, IČO: 53249682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75486/L, Telefón: +421 944 033 376, a-led@a-led.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

Faktúra číslo:

Dátum objednania/dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo účtu spotrebiteľa pre vrátenie kúpnej ceny: 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: