Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 • Spoločnosť A-LED SK, s.r.o (ďalej len "A-LED" alebo "predávajúci") týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (§ 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, ďalej "kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj "reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 • Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni A-LED, t.j. v predajných priestoroch a zároveň je zverejnený na internetovej stránke A-LED www.a-led.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy v predajných priestoroch, rovnako tak prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami A-LED a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.
 • Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len "Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi A-LED a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 24 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.
 • Na vec je poskytovaná záruka podľa vyznačenej záručnej doby, zvyčajne 24 mesiacov. 
  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, A-LED však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 • Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou niektorého dielu veci a nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnou obsluhou, neodborným zásahom do veci, alebo vyššou mocou (blesk, prírodná katastrofa). 
 • K reklamácii vadnej veci je nutné predložiť Reklamačný protokol a doklad o zakúpení (faktúra). 
  Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť: 
  a/ pri osobnom odbere ihneď, 
  b/ pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu kupujúci uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa ihneď po prevzatí veci. 
 • Doba na oprávnene reklamovanú vec, ktorá bola opravovaná, sa do záručnej doby nepočíta. 
 • Pri reklamácii je vhodné, ak kupujúci prinesie vec v pôvodnom balení, spolu s dokumentáciu k výrobku a všetkými jeho časťami pre prípad výmeny veci. 
 • Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje, že: 
  a/ reklamuje jednotlivé komponenty samostatne, 
  b/ žiadnym spôsobom nebude zasahovať do veci (rozoberať kryt, upravovať zapojenie...),
  d/ predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za detekciu chyby komponentu podľa aktuálneho cenníka
  e/ predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za neoprávnenú reklamáciu podľa aktuálneho cenníka
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Reklamačný protokol .doc  Reklamačný protokol .pdf