Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou A-LED SK, s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej odberateľmi  (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje oboznámenie sa týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje,  že s nimi súhlasí.

1.1. Predávajúci

A-LED SK, s.r.o., IČO 53249682, so sídlom Bystrička 343, 03804 Bystrička, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo:75486/L.

1.2. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, 01179 Žilina

Tel.: 041-7632130

1.3. Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ je:

-Osoba zapísaná v obchodnom registri,

- Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia,

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.a-led.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na e-mail uvedený v objednávke. Kúpnu zmluvu možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 2. Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 3. Predajná cena

Predajné ceny v e-shope na www.a-led.sk sú uvedené v eurách vrátane DPH a recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu (EXW sklad predávajúceho). Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.a-led.sk , nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.

V prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená. Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.

 4. Objednávanie

Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie a odoslanie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky na internetovej stránke www.a-led.sk. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 5. Platobné podmienky

-              Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)

-              Platba bankovým prevodom pred dodaním

-              Platba na faktúru so splatnosťou

 6Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom kurierskej služby.

Tovar doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby je zvyčajne doručený nasledujúci pracovný deň, po dni v ktorom je tovar odoslaný. Ceny dopravy sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci je pri doručení povinný skontrolovať stav zásielky.

V prípade neprevzatia už zaslanej zásielky má právo predávajúci o náhradu prepravných nákladov od kupujúceho.

 7. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári o odstúpení od zmluvy.

Tovar ako aj odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať na adresu skladu predávajúceho.

 9. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

A-LED SK, s.r.o.